Aktualności

Firma Zorin w ramach projektu „Wsparcie współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw w Wielkopolsce” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII – Regionalne Kadry Gospodarki, działanie 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw w ramach Konkursu „Vouchery dla przedsiębiorstw” otrzymała dofinansowanie na opracowanie i badanie koncepcji uniwersalnego sterownika automatyki dla pojazdów i środków transportu.
Podczas realizacji projektu współpracowaliśmy z Instytutem Logistyki i Magazynowania w Poznaniu.

Kontakt

ZORIN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
ul. Dopiewska 60, Gołuski, 62-070 Dopiewo
NIP 777-25-16-210
e-mail: zorin@zorin.pl

Jesteśmy Sygnatariuszami Deklaracji w sprawie rozwoju kultury bezpieczeństwa